Skip to content
בעמוד זה

בוליאניים

מה הם בוליאניים?

משתנים שמוגדרים עם הטיפוס בוליאני – Boolean יכולים להיות שווה לאחד מהערכים הבאים בלבד, ללא גרשיים.

  • true – אמת
  • false – שקר הדגשתי ללא גרשיים כיוון שהצבת הערך הנ"ל בתוך גרשיים יציב ערך מחרוזת במשתנה כפי שכבר נראה. בדוגמה הבאה המשתנים isDay שווה לאמת והמשתנה isNight שווה לשקר.
javascript
let isDay = true;
let isNight = false;

Console.log(isDay);
Console.log(isNight);

בוליאניים הם הטיפוס הכי פשוט בשפת Java Script ועם זאת הם מאוד שימושים. ערך של משתנה בוליאני חייב להיות אמת או שקר, כיוון שכך משתמשים בוליאניים נפוצים מאוד בהגדרה של תהליך התוכנה ע"י בדיקת תנאי. לדוגמה משתנה בשם isUserLoggedIn יכיל אמת או שקר בנוגע למידע האם המשתמש מחובר למערכת. עוד על כך בהמשך בפרק על תנאים.

יש לשים לב שערך המשתנה נכתב כמה שהוא ללא גרשיים. שימוש בגרשיים יהפוך את הערך למחרוזת, בכזה מקרה, גם אם ערך המשתנה יהיה שווה ל-”false” הוא יהיה שווה ל-true כיוון שמחרוזת עם כל ערך (לא משנה מה הוא) נחשב תמיד לאמת. הסיבה היא שעצם זה שהמחרוזת שווה משהו הופך אותה להיות אמת. ניתן לראות בדוגמה הבאה כאשר נשתמש עם האובייקט Boolean המחזיר אמת או שקר בנוגע לערך שנשלח כארגומנט.

javascript
console.log( Boolean(true) );
console.log( Boolean(‘true’) );
console.log( Boolean(‘false’) );
console.log( Boolean(false) );

ניתן לראות שחוץ מהדוגמה האחרונה הערך שחזר הוא true כך שחשוב לזכור שערכי משתנה בוליאני הינם ללא גרשיים.