Skip to content
בעמוד זה

עדיין כותבים

אנחנו עדיין כותבים את התוכן של פרק זה

לחצו לקבלת התראה רק כאשר כל התוכן מוכן.
סמן טעינה להוספת דואר אלקטרוני
מוסיפים את כתובת הדוא"ל

טיפוסים

עכשיו שעברנו על רוב סוגי הטיפוסים הזמינים בשפת Java Script, נוכל להבין כיצד ואיך Java Script עובדת עם טיפוסים.

חלשת-טיפוס

המרת טיפוס

מתודות ומאפיינים