Skip to content
בעמוד זה

שלום עולם

ספר התכנות הראשון שקראתי היה "המדריך לשפת C" וכבר בפרק הראשון הספר הביא דוגמה שהציגה כמה מאפיינים נפוצים של השפה.

מה המטרה של פרק זה?

רבים אם לא כל הנושאים לא יהיו ברורים בשלב זה. אבל שני דברים חשובים קורים

  1. אנו מתחילים להתמצאות סביב מושגי בסיס בתכנות דוגמא "משתנים" "פונקציות"
  2. עוד תקופה קצרה כאשר רף ההבנה שלכם יעלה אני ממליץ לחזור ולקרוא פרק זה שוב, תשמחו לגלות שהכול יהיה ברור אפילו בלי לקרוא שום הסבר על הקוד.

בספר "שפת C" שנכתב ע"י יוצרי השפה הפלט של התוכנה הראשונה היה "Hello World" (שלום עולם) והדבר הפך למעין מסורת. זה מה שנעשה פלוס עוד קצת. הריצו את הקוד הבא

javascript
/**
 * Helper function for squared any number
 *
 * @param number
 * @returns {number}
 */
function getSquared(number) {
	if (number === 16) {
		return number;
	}
	return number * number;
}

console.log('Hello World');
let num = 4;
console.log(num);
num = getSquared(num);
console.log(num);
num = getSquared(num);
console.log(num);

אחרי שנריץ את הקוד יוצג בפנינו הפלט הבא

Hello World
4
16
16

יצאנו ידי חובת "שלום-עולם" וכעת נעבור להבנת הקוד עצמו

שורות 1-6: הטקסט בשורות אלו מתוחם בין לוכסנים (/) וכוכביות (*) מה שהופך אותו להערות. ניתן לכתוב שם כל טקסט שנרצה הם רק נועדו לעזור לנו.

שורות 7-13: בשורות אלו אנו מגדירים פונקציה שמחזירה את הערך הריבועי של כל מספר שנביא לה בתנאי שהמספר לא שווה 16. במקרה והמספר כן שווה לערך 16 אנו נחזיר את הערך 16.

בשורה 15 אנו מדפיסים לפלט את המחרוזת (טקסט) "Hello World"

בשורה 17 אנו מגדירים משתנה בשם num ומקצים לו את הערך 4.

בשורה 19 אנו מדפיסים לפלט את המשתנה num. הפלט הוא כמצופה 4.

בשורה 21 אנו מציבים במשתנה num את הערך שיוחזר מהפונקציה getSquared().

בשורה 23 אנו מדפיסים לפלט את המשתנה num. אחרי שהמשתנה עבר דרך הפונקציה שמחזירה את הערך הריבועי הערך שיודפס הוא 16.

בשורה 25 אנו מציבים במשתנה num את הערך שיוחזר מהפונקציה getSquared().

בשורה 27 אנו מדפיסים לפלט את המשתנה num. למרות ששלחנו את המשתנה num לפונקציה שמחזירה את הערך הריבועי שלו הפלט יהיה עדיין 16 כיוון שהפונקציה בודקת האם המספר שהיא קבלה שווה לערך 16 ובמקרה כזה היא תחזיר את אותו הערך.

בפרק הבא ניגע בנושא הראשון של שפת תכנות והוא התחביר.